Strategistrækning F1.01.04

Strategistrækningen starter ved Vedelshave og slutter nordøst for Brostrand. Strækningen er 4.6 km lang og ligger i Middelfart og Nordfyns Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.01.04

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Brostrand og Varbjerg Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærå ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen. Strækningen er endvidere inddelt så den dækker over nogle lavtliggende områder op mod næste delstrækning.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre