Strategistrækning F1.03.02

Strategistrækningen starter nord for Tørresø og slutter ved Hals Huse. Strækningen er 10,3 km lang og ligger i Nordfyns Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.03.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Bårdesø, Hasmark, Krogsbølle og Tørresø, sommerhusområderne Erikshåb, Hals Huse, Hasmark Strand, Tørresø Strand, Jørgensø Strand, Strandløkke, Bårdesø Strand og Tofteløkken, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 110, Odense Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strækningen ligger i risikoområde Odense Fjord, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011. Der er vedtaget en risikostyringsplan for området i 2015, som skal revideres i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre