Strategistrækning F1.04.01

Strategistrækningen omfatter hele Enebærodde og er afgrænset ved Hals Huse på nordkysten og i Odense Fjord. Strækningen er 15,3 km lang og ligger i Nordfyns Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.04.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet og Hals Huse samt naturområder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger og høfder.

Natura2000-området nr. 110, Odense Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, strandeng og sø.

Strækningen ligger i risikoområde Odense Fjord, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011. Der er vedtaget en risikostyringsplan for området i 2015, som skal revideres i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre