Strategistrækning F1.04.04

Strategistrækningen starter øst for udmundingen af Odense Å og slutter ved Lodshuse. Strækningen er 35,9 km lang og ligger i Odense Kommune og Kerteminde Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.04.04

Inden for strategistrækningen ligger byerne Munkebo, Dræby, Seden Strand og Odense, sommerhusområdet Gabet, spredt bebyggelse, landbrugsarealer, skov samt naturområder. Desuden ligger Lindø Industripark inden for strækningen.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 110, Odense Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Munkebo Jættestuer.

På strækningen arbejdes der med et kommunalt fællesprojekt for beskyttelse af Seden Strandby.

Strækningen ligger i risikoområde Odense Fjord, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011. Der er vedtaget en risikostyringsplan for området i 2015, som skal revideres i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre