Strategistrækning F1.05.04

Strategistrækningen starter ved bunden af bugten Lille Strand og slutter ved Korshavn og omfatter desuden øerne Vejlø og Mejlø. Strækningen er 13,5 km lang og ligger i Kerteminde Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.05.04

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Korshavn, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 107, Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand samt nr. 109, Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre