Strategistrækning F1.06.01

Strategistrækningen starter ved Fællesstrand og slutter ved Korshavn på østsiden af Hindsholm. Strækningen er 3,7 km lang og ligger i Kerteminde Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.06.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Korshavn samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 107, Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand samt nr. 109, Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Fyns Hoved.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre