Strategistrækning F1.06.03

Strategistrækningen starter ved Bøgebjerg Strand og slutter syd for Blæsenborg. Strækningen er 1,9 km lang og ligger i Kerteminde Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.06.03

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Bøgebjerg Strand samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder.

Natura2000-området nr. 109, Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af strandeng.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre