Strategistrækning F1.08.01

Strategistrækningen starter ved Risinge Hoved og slutter ved den sydlige ende af Teglværksskoven. Strækningen er 11,0 km lang og ligger i Nyborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.08.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Nyborg, sommerhusområderne Drejet og Kabinettet, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Regstrup Strand; Præsteskovens Strand; Nordenhuse Strand og Reden.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre