Strategistrækning F2.01.02

Strategistrækningen starter ved landdæmningen ved Storebæltsbroen og slutter nord for Holckenhavn Fjord. Strækningen er 19,8 km lang og ligger i Nyborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.01.02

Strækningen ligger i risikoområde Nyborg, udpeget efter oversvømmelsesloven.

Inden for strategistrækningen ligger byen Nyborg, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om fredede bygninger, forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 115, Østerø Sø samt nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Nyborg Lindealle; Holckenhavn Gods og Knudshoved-halvøen.

Nyborg Kommune har oplyst, at der aktuelt planlægges et multibassin ved Nyborg Marina.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre