Strategistrækning F2.03.01

Strategistrækningen starter ved Kløverhage og delstrækningsgrænse F2.02 og F2.03 og slutter ved Elsehoved. Strækningen er 19,3 km lang og ligger i Nyborg Kommune og Svendborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.03.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Lundeborg, sommerhusområderne Revsøre Sommerby, Elsehoved Strand, Stokkebæk Strand, Holmskov Strand og Strandlyst Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.  

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en fredet bygning og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 118, Søer ved Tårup og Klintholm samt nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Gl. Lundeborg og Lundeborg Strand.

Svendborg Kommune har oplyst at området Lundeborg er et fokusområde ift. den forventede fremtidige havvandsstigning (Lokalplan nr. 641 Lundeborg Badehotel).

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko til meget høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre