Strategistrækningm F2.06.02

Strategistrækningen starter ved Bøgebjerglund og slutter vest for Faaborg og omfatter hele Faaborg by. Strækningen er 9,3 km lang og ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.06.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Faaborg og Kaleko samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, beredskabsstationer, en kirke, fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Klostergade allé; Prices Have; Bjernebugt Strand; Fåborg Træer og Fåborgs Træer.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre