Strategistrækning F2.07.01

Strategistrækningen starter ved Dyreborg og slutter syd for Dyndkrog og er geografisk identisk med delstrækning F2.07. Strækningen er 18,2 km lang og ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.07.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Dyreborg, sommerhusområderne Horne Sommerland og Drejet, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als samt nr. 123, Bøjden Nor ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Ørnehøjgård; Lyø Krog og Horne og Bøjden Næs.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre