Strategistrækning F2.08.03

Strategistrækningen starter ved Damsbo Strand og slutter ved Langøre og ved grænsen til delstrækning F2.09.  Strækningen omfatter desuden den østlige side af Helnæs. Strækningen er 30,6 km lang og ligger i Assens Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.08.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Strandby, Helnæs By og Haarby, sommerhusområdet Helnæs Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als samt nr. 124, Maden på Helnæs og havet vest for ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Saruppladsen; Damsbo Strand; Halen, Helnæs og Damsbo stengærde.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre