Strategistrækning F2.09.01

Strategistrækningen starter ved Langøre og grænsen til delstrækning F2.08. Strækningen slutter nord for Torø Vig og omfatter den vestlige side af Helnæs. Strækningen er 36,5 km lang og ligger i Assens Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.09.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Helnæs By, Torø Huse og Assens, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, et ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als samt nr. 124, Maden på Helnæs og havet vest for ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Hagenskov Gods; Lindhovedgård, Helnæs og Halen, Helnæs.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre