Strategistrækning F2.09.02

Strategistrækningen starter nord for Torø Vig og slutter nord for Assens og ved grænsen til delstrækning F2.10. Strækningen er 5,5 km lang og ligger i Assens Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.09.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Assens samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, en kirke, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af strandeng og sø. Der er desuden fredningen Assens Kirkegårdsallé.

Assens Kommune har oplyst følgende: ”Kommunen arbejder i øjeblikket med et projekt på Assens Næs, hvor mulighederne for opbygning af et klitlandskab skal undersøges. Klitten skal beskytte Assens Næs mod oversvømmelser og er første etape i en langsigtet strategi for beskyttelse af Assens by mod højvandshændelser.

Projektet er ét af projekterne i kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”. Der er tale om et forprojekt, og der er på nuværende tidspunkt ikke afsat penge til realisering, så tidsplanen for realisering kendes ikke.”  

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre