Strategistrækning F2.11.02

Strategistrækningen starter øst for Øksenrade Skov og slutter ved øst for Krybeskov og omfatter desuden øen Fænø. Strækningen er 18,2 km lang og ligger i Middelfart Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.11.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Middelfart, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer, skov og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en fredet bygning.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 112, Lillebælt ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun meget høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko til meget høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre