Strategistrækning F2.12.01

Strategistrækningen starter ved Øgavl og slutter ved Grasten på Thurø. Strækningen omfatter den østlige og sydelige kyst af Thurø og grænser i starten og i enden til delstrækning F2.04.  Strækningen er 7,4 km lang og ligger i Svendborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.12.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Grasten, sommerhusområderne Øgavl, Smørmosen og Valborgs Kasse, spredt bebyggelse, landbrugsarealer, skov samt naturområder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 242, Thurø Rev ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. 

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre