Strategistrækning F2.12.02

Strategistrækningen starter syd for Troense og slutter nord for Skovhuse på Tåsinge. Strækningen omfatter store del af øen Tåsinge og grænser i starten og i enden til delstrækning F2.04. Strækningen er 54,8 km lang og ligger i Svendborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.12.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Lundby og Troense, sommerhusområdet Stenoddens Sommerland, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.  

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke, fredede bygninger og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 127, Sydfynske Øhav ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Monnet; Vejlen Mose; Lunkebugten, Lilleskov og Gesinge Stengærder.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko til høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre