Strategistrækning F2.17.03

Strategistrækningen starter syd Ærøskøbing og slutter nord for Marstal og omfatter desuden øen Halmø. Strækningen er 30,0 km lang og ligger i Ærø Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.17.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Ommel og Kragnæs, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 127, Sydfynske Øhav ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre