Strategistrækning F2.19.01

Strategistrækningen omfatter øerne Strynø, Strynø Kalv, Bredholm, Vogterholm, Store Egholm, Lille Egholm, Nyland, Birkholm, Hjortø, Hjelmshoved, Drejø og Skarø beliggende i den østlige del Det Sydfynske Øhav. Strategistrækningen er geografisk identisk med delstrækning F2.19. Strækningen

er 73,1 km lang og ligger i Langeland Kommune, Ærø Kommune og Svendborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.19.01

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om beredskabsstationer, en kirke, en fredet bygning, flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, et ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 127, Sydfynske Øhav ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Hjortø klokkefrøer; Strynø Kalv; Birkholm Klokkefrøer; Skarø Klokkefrøer og Drejø Klokkefrøer.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre