Delstrækning F2.20

Delstrækningen ligger Faaborg-Midtfyn Kommune og omfatter øerne Avernakø, Svelmø, Bjørnø og Lyø. Delstrækningen er sammenlagt ca. 49,1 km lang.

F2.20 omfatter strategistrækningerne: F2.20.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.20.01

Om delstrækning F2.20

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde den vestlige del af de mindre sydfynske øer samlet.

Delstrækningen omfatter øerne Flæskholm, Avernakø, Svelmø, Bjørnø og Lyø der hører til Faaborg-Midtfyn Kommune. Delstrækningen er sammenlagt ca. 49,1 km lang.

Byer/sommerhusområder

På Avernakø ligger byerne Korshavn, Nakkenshuse, Avernak By og Munke. På Bjørnø ligger byen Bjørnø By, og på Lyø ligger byerne Lyø By og Bådsted. På alle øerne er der landbrugsjorder og bebyggelse.

Natur

Den østlige ende af Avernakø ligger ud til Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav, mens den vestlige ende er omfattet af Natura2000 område nr. 125 Vestlige del af Avernakø. Den Sydvestvendte kyststrækning på Lyø ligger ud til Natura2000 område nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. På Avernakø er der flere fredede områder kaldet Avernakø. Alle øerne er berørt af forskellige §3 beskyttede naturtyper, i form af strandenge, søer, moser, overdrev og enge.