Strategistrækning F2.20.01

Strategistrækningen omfatter øerne Avernakø, Svelmø, Bjørnø og Lyø. Strækningen er geografisk identisk med delstrækning F2.20. Strækningen er 49,1 km lang og ligger i Svendborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F2.20.01

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als; nr. 125, Vestlige del af Avernakø samt nr. 127, Sydfynske Øhav ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Lille Svelmø, træ, hvidtjørn.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre