Strategistrækning J2.03.02

Strategistrækningen starter syd for Hvide Sande by i Ringkøbing Fjord og slutter syd for Nymindegab. Strækningen er 39,1 km lang og ligger i Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J2.03.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Hvide Sande og Nymindegab, sommerhusområderne Skodbjerge, Hegnet, Sønder Haurvig, Hundested, Renderne og Bjerregård, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke og flere potentielt forurenende virksomheder.

Natura2000-området nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Holmslands Klit; Bjergeborg; Nymindestrøm og Værnengene.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre