Strategistrækning J2.03.07

Strategistrækningen starter vest for Ringkøbing by og omfatter områderne omkring Stadil Fjord, Vest Stadil Fjord, Vester Husby, Husby Sø og Nørresø og slutter syd for Bollerup. Strækningen er 4,6 km lang og ligger i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J2.03.07

Inden for strategistrækningen ligger byerne Stadil, Vedersø og Hee, sommerhusområderne Vester Husby og Vedersø Klit, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om kirker, fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 65, Nissum Fjord; nr. 71, Kimmelkær Landkanal; nr. 66, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord; nr. 72, Husby Sø og Nørresø samt nr. 74, Husby klit ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Hindø Svellebusk; Vedersø Klit; Åbjerg Sø og Veststadil Fjord, Husby Klit.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre