Delstrækning J2.05

Delstrækningen J2.05 er en del af kommunerne Holstebro og Lemvig. Starter ved Husby Klitplantage til Fjaltring. Strækningen er ca. 21 km lang.
J2.05 omfatter strategistrækningerne: J2.05.01 – J2.05.03

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.05.01

J2.05.02

J2.05.03

Om delstrækning J2.05

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt på baggrund af den dominerende transportretning og geologien ved den nordlige grænse til J2.07. Delstrækningen afgrænses i syd ved Husby Klitplantage og i nord ved Fjaltring. Kyststrækningen er ca. 21 km lang og ligger i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune.

Byer/sommerhusområder

Holstebro Kommune: Her ligger byerne Harbogårde, Fjand Gårde, Nørre Fjand og Thorsminde, samt sommerhusområdet Bjerghuse.

Lemvig Kommune: Her ligger byerne Mårup Gård og Sønderby Gårde.

Langs dele af strækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura2000-område nr. 74 Husby Klit (Holstebro Kommune) samt Natura2000-område nr. 65 Nissum Fjord (Holstebro og Lemvig Kommuner). I havet ud for delstrækningen ligger Natura2000-område nr. 220 Sandbanker ud for Thorsminde. Inden for delstrækningen ligger de fredede områder Bøvling Klit og Holmen.

Langs hele delstrækningen er der beskyttede §3 naturtyper i form af strandeng, søer, vandløb, mose, eng og overdrev.