Strategistrækning J2.05.01

Strategistrækningen starter vest for Husby Klitplantage ved grænsen til delstrækning J2.04 og slutter syd for Thorsminde by. Strækningen er 9,5 km lang og ligger i Holstebro Kommune.

Strækningen er speciel, da den udgør en barriere, der beskytter en lukket fjord og et stort lavtliggende bagland. I Kystplanlægger er der ikke taget højde for den kombinerede risiko for oversvømmelse og erosion, der vil kunne forekomme ved gennembrud af tangen.

Et gennembrud af tangen og deraf følgende oversvømmelse af baglandet, vil kunne medføre en væsentligt større samlet risiko end den der fremgår af risikokortlægningen i Kystplanlægger.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J2.05.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Bjerghuse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 65, Nissum Fjord samt nr. 74, Husby klit ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Bøvling Klit og Holmen.

For erosion er der på kort sigt beregnet: Meget lav til lav risiko inden for strategistrækningen. Dog er erosionsrisikoen på kort sigt reelt højere end den beregnede risiko. Det skyldes den store kroniske erosion, som forringer kystprofilet og øger muligheden for gennembrud af klitbarrieren. Et gennembrud vil i givet fald betyde forøget oversvømmelsesfare i det lavtliggende bagland, som rummer en række sårbarheder, der normalt beskyttes af klitbarrieren.
Disse sårbarheder er ikke medtaget i erosionsberegningen, som begrænser sig til at medregne de sårbarheder, der ligger foran klitbarrieren i det område, hvor erosionen foregår.
Den kombinerede risiko i forhold til både erosion og oversvømmelse, der vil fremkomme ved et gennembrud af klitterne, er ikke beregnet og fremgår derfor ikke af Kystplanlægger. Den kombinerede risiko vurderes at være væsentligt højere, end den risiko, der vises for henholdsvis erosion og oversvømmelse hver for sig.

En detaljeret analyse af strækningens stor kronisk erosion og behovet for kystbeskyttelse er analyseret i forbindelse med Fællesaftalen, som dækker kyststrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på den jyske vestkyst. Fællesaftalen er indgået mellem Staten og de fire Vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted. For flere informationer om Fællesaften, se her: https://kyst.dk/projekter/faellesaftaler/faellesaftale-mellem-lodbjerg-og-nymindegab/

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre