Strategistrækning J2.06.02

Strategistrækningen omfatter hele Nissum Fjord. Strækningen er 90,4 km lang og ligger i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J2.06.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Bækmarksbro, Thorsminde, Bøvlingbjerg og Vemb, sommerhusområderne Bjerghuse og Nørhede, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en fredet bygning, flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 65, Nissum Fjord; nr. 72, Husby Sø og Nørresø samt nr. 74, Husby klit ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Krogshede Enge; Bøvling Klit og Holmen; Skindbjerggård; Pallisbjerg, Staby og Skindbjerggård.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre