Delstrækning J3.01

Delstrækningen J3.01 er en del af Thisted kommune og strækker sig fra Lodbjerg Klitplantage til syd for Hanstholm. Strækningen er ca. 40 km lang
J3.01 omfatter strategistrækningerne: J3.01.01 - J3.01.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J3.01.01

J3.01.02

J3.01.03

Om delstrækning J3.01

Delstrækningens er udpeget på baggrund af den ensrettede sedimenttransport og den lille oversvømmelsesrisiko. Kyststrækningen ligger ud til Nordsøen i Thisted Kommune, er ca. 40 km lang og strækker sig fra Lodbjerg Klitplantage til syd for Hanstholm.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Lyngby, Stenbjerg, Nørre Vorupør og Klitmøller.

Natur

Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 områderne: Nr. 43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg, Nr. 25 Vangså Hede, Nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø. Derudover ligger de fredede områder Lyngby-Flade Sø, Stenbjerg-Vorupør, Førby Sø, Vangså, Ørhage og Hanstedreservatet inden for delstrækningen.

Langs hele strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, hede, mose, søer, og vandløb.