Strategistrækning J3.01.01

Strategistrækningen starter syd for Lodbjerg Klitplantage ved grænsen til hovedstrækning J2 og slutter syd for Klitmøller by. Strækningen er 27,2 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J3.01.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Nørre Vorupør, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af sandfodring.

Natura2000-områderne nr. 25, Vangså Hede; nr. 26, Ålvand Klithede og Førby Sø samt nr. 43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre