Strategistrækning J3.02.02

Strategistrækningen starter øst for Hanstholm by og slutter vest for Lild Strand. Strækningen er 21,0 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J3.02.02

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Natura2000-områderne nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg; nr. 23, Vullum Sø; nr. 24, Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø samt nr. 44, Lild Strand og Lild Strandkær ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede, mose, overdrev og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre