Strategistrækning J3.02.04

Strategistrækningen starter øst for Lild Strand by og slutter ved Svinkløv Badehotel. Strækningen er 22,5 km lang og ligger i Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J3.02.04

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer. Nordligst på strækningen ligger Svinkløv Badehotel.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

Natura2000-områderne nr. 13, Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand samt nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningen Grønnestrand.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre