Strategistrækning J3.04.01

Strategistrækningen omfatter Hirtshals by samt sommerhusområdet Nørre Kjul. Strækningen starter ved grænsen til delstrækning J3.03, er 16,4 km lang og ligger i Hjørring Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J3.04.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Hirtshals, sommerhusområdet Nørre Kjul, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af sandfodring.

Natura2000-områderne nr. 1, Skagens Gren og Skagerrak; nr. 5, Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb samt nr. 203, Knudegrund ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningerne Kystvejen i Hirtshals og Hirtshals Udsigt.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre