Strategistrækning J3.04.05

Strategistrækningen starter vest for Rødstens Klit og slutter ved Grenen og grænsen til hovedstrækning J5. Strækningen er 13,9 km lang og ligger i Frederikshavn Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J3.04.05

Inden for strategistrækningen ligger byen Skagen samt spredt bebyggelse.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation, fredede bygninger og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses over en længere strækning kystbeskyttelse i form af høfder, en sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 1, Skagens Gren og Skagerrak samt nr. 2, Råbjerg Mile og Hulsig Hede ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede, mose og overdrev. Der er desuden fredningerne Hulsig Hede; Kikkerbakke ved Højen og Skagens Green.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre