Strategistrækning J4.01.01

Strategistrækningen starter ved hovedstrækningsgrænsen mellem J2 og J4 ved indløbet til Thyborøn Kanal og slutter ved Sydhalen. Strækningen omfatter Thyborøn by, er 10,4 km lang og ligger i Lemvig Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.01.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Thyborøn.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, beredskabsstationer, en kirke, flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

I denne strategistrækning håndteres oversvømmelsesrisikoen fra Limfjorden. Risikoen for kysterosion håndteres i strategistrækning J2.07.01.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre