Strategistrækning J4.01.05

Strategistrækningen nord for Museet for Religiøs Kunst og slutter nord for Lemvig Vand og Spildevand Strækningen omfatter Lemvig by, er 3,2 km lang og ligger i Lemvig Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.01.05

Inden for strategistrækningen ligger byen Lemvig samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, beredskabsstationer, en kirke, en fredet bygning, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningerne Kabbel Syd, Nørlem Kirke og Lemvig Sødal.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre