Strategistrækning J4.01.08

Strategistrækningen starter ved Resen Kær Å og slutter syd for Oddesundbroen ved grænsen til delstrækning J4.02. Strækningen er 5,5 km lang og ligger i Lemvig Kommune og Struer Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.01.08

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Toftum Bjerge, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Humlum Bakker; Toftum Bjerge og Åmølle.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre