Strategistrækning J4.01.10

Strategistrækningen starter syd for Agger Havn og slutter ved Helligsø Teglværk. Strækningen er 14,3 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.01.10

Inden for strategistrækningen ligger byen Agger, sommerhusområdet Kærgården, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø; nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø samt nr. 43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

I denne strategistrækning håndteres oversvømmelsesrisikoen fra Limfjorden. Risikoen for kysterosion håndteres i strategistrækning J2.07.01.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre