Strategistrækning J4.01.12

Strategistrækningen starter vest for Jestrup og slutter ved Oddesundbroen ved grænsen til delstrækning J4.02. Strækningen er 13,6 km lang og ligger i Struer Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.01.12

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø.

Struer Kommune har i juni 2019 givet tilladelse til kommunalt fællesprojekt ved Sunddraget. Projekter er under etablering og omhandler jorddiger, terrænændringer, grøfter, hævelse af vej, høfder og en pumpe.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre