Strategistrækning J4.03.02

Strategistrækningen starter nord for Tambohuse ved grænsen til delstrækning J4.02 og slutter syd for Munkholm og inkluderer øen Fuglholm. Strækningen er 7,1 km lang og ligger i Struer Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.03.02

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en fredet bygning og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Katholm Odde, Munkholm Odde.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko til høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre