Delstrækning J4.04

Delstrækningen J4.04 er en del af kommuneren Thisted og Morsø. Starter ved Vilsund Vest til Feggesund Nord i Thy og fra Skarrehage Vildtreservat til Vilsund øst på Mors. Strækningen er ca. 45 km lang.
J4.04 omfatter strategistrækningerne: J4.04.01 – J4.04.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.04.01

J4.04.02

J4.04.03

J4.04.04

J4.04.05

Om delstrækning J4.04

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen dækker Thisted Bredning og strækker sig fra Vilsund Vest til Feggesund Nord i Thy og fra Skarrehage Vildtreservat til Vilsund øst på Mors. Kyststrækningen er ca. 45 km lang og ligger i Thisted Kommune og Morsø Kommune.

Byer/sommerhusområder

Thisted Kommune: Her ligger byerne Ås, Thisted, Sennels, Hovsør og Tofthuse inden for delstrækningen.

Morsø Kommune: Her ligger byerne Hamborg, Nørre Dråby, Flade og Sundby inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs hele delstrækningen.

Natur

Thisted Kommune: Den nordligste ende af delstrækningen berøres af Natura 2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Dertil ligger det fredede område Ås Strand inden for delstrækningen.

Morsø Kommune: Den nordligste ende af delstrækningen berøres af Natura 2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Dertil ligger de fredede områder Fegge Klit, Salgerhøj og Hanklit inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, overdrev, mose, søer, vandløb og hede langs store dele af delstrækningen.