Strategistrækning J4.05.01

Strategistrækningen starter ved Kås Hoved ved grænsen til delstrækning mellem J4.02 og slutter ved Vile Vestergård. Strækningen er 38,0 km lang og ligger i Skive Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.05.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Fjordkær, Vadum Strand, Ålbæk Strand, Vile Strandgård, Vile Vestergård, Knud Strand, Harre Bjerg og Harre Vig, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 31, Kås Hoved ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Kås.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre