Strategistrækning J4.05.02

Strategistrækningen starter ved Vile Vestergård og slutter nordøst for Glyngøre ved grænsen til delstrækning J4.07. Strækningen er 8,3 km lang og ligger i Skive Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.05.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Glyngøre, sommerhusområderne Vile Vestergård og Kybehuse, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, en kirke, en potentielt forurenende virksomhed og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre