Strategistrækning J4.07.04

Strategistrækningen starter ved Aggersborg ved grænsen til delstrækning J4.08 og slutter ved Feggesund Nord ved grænsen til delstrækning J4.04. Strækningen omfatter øen Borreholm, er 45,2 km lang og ligger i Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.07.04

Inden for strategistrækningen ligger byerne Vester Torup, Klim, Gøttrup, Øsløs og Amtoft, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Aggersborg Vikingefæstning.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre