Strategistrækning J4.08.02

Starter syd for Sønder Aggersund ved grænsen til delstrækning J4.07 og slutter nord for Valsted. Strækningen er 31,6 km lang og ligger i Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.08.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Kølby, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en fredet bygning og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal; nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt nr. 19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Marbjerg.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre