Strategistrækning J4.08.09

Strategistrækningen starter øst for Rørdal og slutter ved Egense ved grænsen til delstrækning J5.03. Strækningen er 35,2 km lang og ligger i Aalborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J4.08.09

Inden for strategistrækningen ligger byerne Gistrup, Mou, Gudumholm, Storvorde, Egense, Hennedal, Klarup og Aalborg, sommerhusområderne Skellet og Skelby, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre