Strategistrækning J5.02.02

Strategistrækningen starter ved Sulbæk og slutter nord for Store Nørreklit. Strækningen er 12,5 km lang og ligger i Frederikshavn Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.02.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Sæby, sommerhusområdet Sulbæk, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, en kirke, fredede bygninger, en potentielt forurenende virksomhed og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 4, Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb samt nr. 11, Solsbæk ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev og strandeng. Der er desuden fredningen Sæby Åbrink.

I retningslinjer for kommuneplan for Frederikshavn Kommune fremgår det, at der er et ønske om øget mulighed for fritidsaktiviteter i form af en bynær strandpark på stranden lige nord for Sæby Havn.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre