Strategistrækning J5.02.03

Strategistrækningen starter nord for Store Nørreklit og slutter syd for Bisnap. Strækningen grænser til hovedstrækning J4. Strækningen er 59,5 km lang og ligger i Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Aalborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.02.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Voerså, Asaa og Hou, sommerhusområderne Sønderklit, Strandgård, Mikkelmark, Torndal Strand, Geraa Rimmer, Smalby, Torndrup Strand, Bisnap, Bisnap Nord, Bisnap Strand, Nørreklit, Store Nørreklit, Sibirien, Hou Syd og Koldkær, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en høfde, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 11, Solsbæk; nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt nr. 245, Ålborg Bugt, østlige del ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Vandreblok, Voer Å´s udløb og Hals Strand.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre