Strategistrækning J5.03.01

Strategistrækningen starter ved Egense Hage og slutter ved Dokkedal. Strækningen grænsen til hovedstrækning J4, er 10,5 km lang og ligger i Aalborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.03.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Egense, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Mulbjerge.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre