Strategistrækning J5.03.04

Strategistrækningen starter syd for Øster Hurup og slutter øst for Hadsund i Mariager Fjord, ved grænsen til delstrækningen J5.04. Strategistrækningen er 47,3 km lang og ligger i Mariagerfjord Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.03.04

Inden for strategistrækningen ligger byerne Als og Veddum, sommerhusområderne Haslevgårde Bakker og Haslevgårde Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord; nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov samt nr. 201, Øster Lovnkær ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Kongstedlund; Als Odde; Als Præstegård og Als Odde.

Det oplyses fra kommuneplanen at flere områder inden for strategistrækningen er udpeget indsatsområder med prioritering 3 samt 4 ift. oversvømmelse.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre