Strategistrækning J5.03.07

Strategistrækningen starter ved Udbyhøj Færgeoverfart og slutter øst for Lystrup Strand ved grænsen til delstrækning J5.06. Strækningen er 22,7 km lang og ligger i Norddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.03.06

Inden for strategistrækningen ligger byen Hevring, sommerhusområderne Lystrup Strand og Bendeskær Skov, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt nr. 245, Ålborg Bugt, østlige del ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Hevringholm Strand og Bendekærskov.

Dele af strækningen ligger i risikoområde Randers Fjord, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. 

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre